České právo studium

Pracovněprávní způsobilost zaměstnance:

Způsobilost občana mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti a způsobilost k právním úkonům v těchto vztazích vyžaduje splnění dvou podmínek:1. dosažení věku 15 let a2. ukončení povinné školní docházky.Zaměstnavatel nesmí přijmout do práce...

32. VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU

Pracovní poměr je nejtypičtějším, nejčastějším a nejvýznamnějším pracovněprávním vztahem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zákoník práce upravuje tři právní způsoby vzniku pracovního poměru:– pracovní smlouvu,– volbu,– jmenování. Pracovní smlouva je dvoustranný právní úkon, který spočívá...

32. VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU

Pracovní poměr se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou. Jestliže pracovní smlouva neobsahuje žádné ujednání o délce trvání pracovního poměru, tak platí, že pracovní poměr je uzavřen na dobu neurčitou. Pracovní poměr na dobu...

Pracovně právní vztahy třídíme na:

a) individuální pracovněprávní vztahy (při účasti v pracovním procesu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem – pracovní poměr),b) kolektivní pracovně právní vztahy (v souvislosti s účastí v pracovním procesu mezi odborovou organizace a zaměstnavatelem – kolektivní...

31. ÚČASTNÍCI A OBSAH PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ

Hlavními účastníky (subjekty) pracovněprávních vztahů jsou zaměstnavatel na straně jedné a zaměstnanec na straně druhé. Aby účastník mohl vystupovat v pracovně právních vztazích, musí mít určité vlastnosti, respektive splňovat určité podmínky, které se označují...

Základní zásady trestního řízení

3. Zásada přiměřenosti (zdrženlivosti)– podle této zásady nikdo nemůže být stíhán jako obviněný jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví trestní řád. 4. Zásada rychlého procesu5. Zásada spolupráce se zájmovými sdruženími občanů6....

Základní zásady trestního řízení

11. Zásada vyhledávací12. Zásada bezprostřednosti– tato zásada je vyjádřena v zákoně tím, že ukládá soudu při jeho rozhodování přihlížet jen k těm důkazům, které byly při soudním jednání provedeny. 13. Zásada ústnosti14. Zásada presumpce...

Hlava IV. Trestné činy obecně nebezpečné

Trestné činy ohrožující život, zdraví anebo nebezpečí způsobení škody velkého rozsahu (obecné ohrožení, držení omamných látek). Hlava V. Trestné činy hrubě narušující občanské soužitíTrestné činy páchané proti základním právům a svobodám občanů, trestné činy...

Hlava X. Trestné činy proti lidskosti

Většina ustanovení této hlavy vyplývá z mezinárodních smluv, jimiž je ČR zavázána (podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů, persekuce obyvatelstva). Hlava XI. Trestné činy proti brannosti a civilní služběV...

Základní zásady trestního řízení

Tyto zásady jsou vymezeny jak v Ústavě, tak i v Listině základních práv a svobod a rovněž přímo v trestním řádu. Vedle nich se v trestním řízení uplatňují i zásady organizace soudnictví, upravené jednat...