České právo studium

PÉČE POSKYTOVANÁ PODLE VYHLÁŠKY MPSV Č. 182/1991 SB.

A. Péče o rodinu a dětiPříslušné státní orgány poskytují k zajištění životních potřeb nezaopatřeným dětem, rodičům pečujícím o nezaopatřené děti (zejm. osamělým), ženám v době těhotenství, příp. dalším občanům, kteří mají v přímé péči...

Okruh oprávněných osob:

b) jinou než blízkou osobu, u níž jsou splněny předchozí podmínky, ale pokud spolu žijí ve společné domácnosti.Při splnění uvedené podmínky příjmu tato dávka náleží také rodiči nebo prarodiči (jinému občanovi, který převzal dítě...

Výše příspěvku:

Příspěvek náleží ve výši 1,6 násobku částky životního minima na osobní potřeby při péči o jednu osobu a 2,75 násobku částky životního minima na osobní potřeby při péči o dvě nebo více osob .Příslušnost...

JEDNOTLIVÉ DÁVKY A JEJICH VÝŠE

1. Dávka poskytovaná v obecných případech (tzv. obecná dávka) § 4Při stanovení výše dávky se přihlíží k částkám životního minima všech společně posuzovaných osob, ke skutečným odůvodněným nákladům na uspokojení základních životních potřeb a...

2. Příspěvek na výživu dítěte § 5

Důvodem této dávky je rovněž sociální potřebnost. Je však určena sociálně potřebnému nezaopatřenému dítěti, ke kterému povinná osoba nežijící s dítětem ve společné domácnosti neplní vyživovací povinnost stanovenou jí rozhodnutím soudu. Podmínky sociální potřebnosti...

3. Dávka poskytovaná v mimořádných případech § 8a

Poskytuje se v situaci, kdy občan nebo osoby s ním společně posuzované sice mají nedostatečný příjem, ale nesplňují všechny podmínky sociální potřebnosti (manžel se vyhýbá práci, není uchazečem o zaměstnání). Rozsah dávky je však...

SOCIÁLNÍ POTŘEBNOST

SOCIÁLNÍ POTŘEBNOST z.č. 482/1991 o sociální potřebnosti, v platném zněníZa sociálně potřebného se považuje občan, jehož příjmy spolu s příjmy osob, jejichž příjmy se posuzují společně podle zákona o životním minimu, nedosahují úhrnu částek...

Další situace vyloučení sociální potřebnosti:

– občané, kteří nejsou v pracovním a ni obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost a nejsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání– občané, kteří nemají nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání z...

SUBJEKTY POSKYTUJÍCÍ DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE

Sociální péči zajišťuje dosud v široké míře stát, a to prostřednictvím krajských úřadů a obcí v rámci přenesené působnosti (tj. působnosti přenesené ze státu na obec). Ve stanoveném rozsahu je sociální péče zajišťována též...

DÁVKY POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA O SOCIÁLNÍ POTŘEBNOSTI

Právní úpravou obsaženou v zákoně o sociální potřebnosti (z.č. 482/1991 Sb.) ve spojení se zákonem o životním minimu (z.č. 463/1991 Sb.) dochází k naplnění článku 30 Listiny základních práv a svobod který stanovuje, že...