České právo studium

1. Práva duševního vlastnictví

b) Autorské právo a práva s ním související– Autorské právo,– Práva výkonných umělců,– Práva výrobců zvukových a zvukověobrazových záznamů a rozhlasových a televizních organizací,– Právo televizního a rozhlasového vysílatele,– Právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému...

Pojem autorského díla

Předmětem autorskoprávní ochrany dle autorského zákona jsou pouze taková díla, která odpovídají vymezení autorského díla provedeného autorským zákonem. Předmětem autorského práva je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným...

Formy závěti

– 3. Notářský zápis o závěti – je kogentní pro testátora, který je zletilý, fakultativní pro testátora, jenž nemůže číst nebo psát. Je dostupná komukoliv u kteréhokoliv notáře, pokud je testátor k pořízení závěti...

Dědění ze zákona

Ze zákona se dědí ve čtyřech skupinách dědiců. Těmito jsou pozůstalý manžel a někteří příbuzní.Vedle toho, kromě prvé skupiny, je povolána také tzv. spolužijící osoba, pokud žila se zůstavitelem ve společné domácnosti aspoň po...

Nabytí dědictví

Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. Všechny úkony, učiněné v průběhu projednávání dědictví mají ovšem zpětné účinky k okamžiku jeho nápadu. Předmětem dědictví při univerzálnosti sukcese ovšem jsou nejen zanechaná aktiva, ale i pasiva. Za...

Dědická posloupnost

Existence vůle v úvahu připadajícího dědice – na potenciálním dědici totiž záleží, zda dědictví přijme nebo odmítne. Odmítnutí dědictví se musí stát buď ústně u soudu či u notáře nebo písemným prohlášením jemu zaslaným....

52. ODPOVĚDNOST ZA BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ

Uhrazovací (reparační) a v jejím rámci restituční funkce odpovědnosti za bezdůvodné obohacení spočívá v zásadě, že ten, kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat. Není-li to dobře možné, zejména proto, že...

53. DĚDICKÁ POSLOUPNOST, DĚDĚNÍ ZE ZÁVĚTI A ZE ZÁKONA

PojemZemře-li fyzická osoba některá práva a povinnosti zanikají s její smrti, jiná však přetrvávají a přecházejí na jiné osoby jakožto na právní nástupce zemřelého cestou dědění – výjimečně i jinak, jako je tomu např....

Způsob náhrady škody

Primárně stanovený způsob náhrady škody, a to jak škody skutečné tak ušlého zisku, v penězích, umožňuje poškozenému, aby si za poskytnuté peníze obstaral shodnou věc, eventuelně kterýkoli jiný předmět a tak odstranil škodu ze...

52. ODPOVĚDNOST ZA BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ

Je zvláštním důvodem vzniku závazkového právního vztahu. Jeho právní úprava sleduje cíl, aby se žádná osoba bezdůvodně neobohacovala na úkor jiné osoby. K tomu cíli právní úprava přispívá především svou uhrazovací (reparační) a v...