České právo studium

24. FINANČNÍ PRÁVO PROCESNÍ

Normy finančního práva (hmotného) jsou realizovány buď přímo nebo procesními postupy před orgány veřejné moci. Uplatňuje se řada procesních systémů:– rozpočtový proces – legislativní proces sestavování návrhu zákona o státním rozpočtu,– kontrolní procesy –...

23. FINANČNÍ SPRÁVA

Správou daně vykonávanou podle zákona o správě daní a poplatků se rozumí právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností, zejména právo vyhledávat daňové subjekty, daně vyměřit, vybrat,...

23. FINANČNÍ SPRÁVA

Správa správních poplatků, tedy veřejných dávek vybíraných za zpoplatněné úkony veřejné správy, přísluší v naprosté většině případů těm správním orgánům, které jsou věcně, místně a případně personálně příslušné zpoplatněný úkon provést. Obdobnou podobu správy...

23. FINANČNÍ SPRÁVA

Správa samosprávných veřejných financí je svěřena samosprávným celkům a profesním veřejnoprávním korporacím. Obce a kraje soustřeďují své peněžní prostředky v peněžních fondech obecně označovaných jako územní rozpočty.Správa fondů profesních (zájmových) veřejnoprávních korporací, tedy profesních...

23. FINANČNÍ SPRÁVA

Správa daní může být chápána ve dvojím smyslu. V užším smyslu se jedná o správu veřejných dávek, které tvoří soustavu daní v ČR. V širším smyslu jde o správu dávek a jejich příslušenství splňující...

22. CHARAKTERISTIKA SUODVĚTVÍ FINANČNÍHO PRÁVA

K správnímu právu finanční právo je spojeno nejenom svojí historií a metodou právní regulace, ale současně i působením veřejné správy v naprosté většině finančních činností. Součástí správního práva je i správní právo trestní. Správní...

22. CHARAKTERISTIKA SUODVĚTVÍ FINANČNÍHO PRÁVA

Vazba k soukromoprávním odvětvím by měla být zdánlivě volnější. Normy finančního práva využívají některých institucí upravených normami občanského, obchodního, rodinného nebo pracovního práva, a to včetně upravených definic. Operuje-li finanční právo s pojmem „fyzická...

23. FINANČNÍ SPRÁVA

Řada finančně právních norem je realizována skrze zvláštní správní činnosti uskutečňované správními úřady. Ve funkčním pojetí, tedy souboru správních činností realizovaných orgány veřejné správy, který označujeme pojmem „finanční správa.“ Finanční správu lze chápat v...

Veřejné bankovní právo je –

Veřejné bankovní právo je souborem právních norem převážně finančně správního charakteru upravujících práva a povinnosti v rámci bankovního dohledu vykonávaného ČNB. Veřejné pojišťovnické právo upravuje státní dozor nad pojišťovnami, zajišťovnami a jinými subjekty podnikajícími...