České právo studium

Ochranná výchova

Jejím účelem je řešit vhodnou výchovou následky výchovy zanedbané, jednak u osob mladších než 15 let s tím, že u nich je ukládána v řízení občanskoprávním, a jednak u tzv. mladistvých pachatelů trestné činnosti,...

Systematika zvláštní části trestního zákona

Jednotlivé trestné činy v této části zákona popsané jsou seřazeny do dvanácti hlav: Hlava I. Trestné činy proti republice– trestné činy proti základům republiky (vlastizrada),– trestné činy proti bezpečnosti republiky (vyzvědačství),– trestné činy proti...

Jednotlivé formy zavinění definuje zákon takto:

– úmysl přímý – pachatel chtěl způsobem v zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem,– úmysl nepřímý – pachatel věděl, že svým jednáním může také porušení nebo ohrožení způsobit a pro případ, že...

Druhy trestů

Jen zákon může stanovit druh trestu a podmínky jeho ukládání, přičemž za trestný čin mohou soudy ukládat jen tyto tresty v zákoně vyjmenované:– odnětí svobody – nejvýš na 15 let,– obecně prospěšné práce –...

Ukládání ochranných opatření

Pojem a účel ochranných opatřeníOchranná opatření jsou vedle trestů jedním z prostředků k dosažení účelu trestního zákona a stát je tedy proto rovněž používá k ochraně společnosti před činy pro ni nebezpečnými. Ochranná opatření...

Objekt trestného činu

Jsou jím společenské vztahy, hodnoty a zájmy, proti nimž trestný čin směřuje (např. vlastnické vztahy). Objektivní stránka trestného činuTu charakterizuje způsob spáchání trestného činu a jeho následky. Proto k ní obligatorně náleží způsob jednání,...

Hlavním pramenem trestního práva procesního je trestní řád.

Trestní řád je rozdělen do těchto pěti částí:– I. Společná ustanovení – obecná ustanovení, pravomoci, úkony trestního řízení, zajištění osob a věcí, dokazování, rozhodnutí a nákladech trestního řízení apod. – II. Vyšetřování trestných činů...

Pojem trestného činu a jeho skutková podstata

V první části této zákonné definice je vyjádřen tzv. materiální znak trestného činu. Aby konkrétní čin mohl být posuzován jako trestný čin, musí být stupeň jeho společenské nebezpečnosti vyšší než nepatrný (u mladistvých pachatelů...

Základními zásadami daňového řízení jsou:

povinnost poskytnou určité údaje o daňovém řízení,– zásada oficiality – správce daně je povinen daňové řízení zahájit i z vlastního podnětu,– zásada reality – v daňovém řízení se bere v úvahu skutečný obsah právního...

Pojem trestního práva hmotného a procesního

Trestní právo chrání tyto zájmy pomocí norem trestního práva hmotného, které určují, co je trestným činem, stanoví za tyto činy tresty a vymezují možnosti ukládání ochranných opatření, a také prostřednictvím norem trestního práva procesního,...