České právo studium

Společenská akceptace finančního práva

Společenskou akceptací se rozumí uznání dané výseče právního řádu za samostatné právní odvětví. Uspořádání právního řádu do odvětví je dynamickým procesem. Můžeme očekávat, obdobně jako je tomu v zahraničí, že dojde k postupnému uznání...

Celní právo je –

Celní právo je subsystém blízký bernímu právu a povahou svých norem leží na předělu správního práva a finančního práva. Celní právo také upravuje jednu z kategorií příjmů státního rozpočtu – celnictví. V rámci celního...

Metoda právní regulace ve finančním právu

V rámci finančně právní regulace je nižší míra uplatnění podzákonných norem oproti správnímu právu. Veřejná správa na tomto místě ve větší míře uplatňuje ekonomické nástroje působení na adresáty – úrokové sazby centrální banky, tzv....

Předmět finančního práva

Předmětem právní regulace jsou společenské vztahy. Předmětem finančního práva jsou takové společenské vztahy, které vznikají, realizují se a zanikají v procesu tvorby, rozdělování, přerozdělování a užití veřejných peněžních fondů a společenské vztahy, které vznikají,...

Přehled úseků a oblastí veřejné správy:

– správa konfesní,– správa dopravy a telekomunikací,– správa zaměstnanosti,– správa životního prostředí, vodního a lesního hospodářství, přírody a krajiny,– správa na úseku zadávání veřejných zakázek,– správa ochrany spotřebitele,– správa zemědělství,– správa stavební,– správa celní,–...

20. POJEM A CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO PRÁVA

Pojem a charakteristika finančního právaFinanční právo chápeme jako:a) soubor právních norem regulujících specifické společenské vztahy akceptovány jako samostatné právní odvětví,b) vědeckou disciplínu zabývající se finančně právní regulací s primárním cílem nalézt optimální způsob právní...

19. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Předpisy procesního správního práva upravují postup správních orgánů při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech ostatních subjektů správního práva.Správní řád se uplatňuje ve všech oblastech veřejné správy. Podle správního řádu se postupuje...

Subjekty správního řízení

Subjekty správního řízení jsou správní orgány, kterým přísluší z věcné a místní příslušnosti ve správním řízení rozhodovat a účastníci řízení.Účastníkem je ten:– o jeho právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech má být v řízení...