České právo studium

Rozhodnutí musí obsahovat

1. výrok – vlastní rozhodnutí ve věci, kterým se zakládají nová práva a povinnosti,2. odůvodnění rozhodnutí – uvedení skutečností, které byly podkladem pro rozhodnutí, 3. poučení o odvolání – údaje o tom, zda je...

18. SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ

Normy správního práva trestního upravují správně právní odpovědnost. Správně právní odpovědnost je odpovědnost za správní delikty. Jedná se o správně právní odpovědnost za přestupky, za disciplinární delikty, za pořádkové delikty, za tzv. jiné delikty...

Subjekty správního práva

1. Subjekty veřejné správySubjekty správního práva jsou:a) stát, reprezentovaný orgány státní správy,b) veřejnoprávní korporace a jejich orgány v případech, kdy jsou vybaveny příslušnou pravomocí a působností k veřejné správě.Jedná se o správní orgány s...

15. MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ

Předmětem mezinárodního práva soukromého jsou občanskoprávní vztahy, tedy vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami v rovném postavení, obsahující tzv. mezinárodní prvek.Mezinárodní prvek vztahu může spočívat v tom, že:a) subjektem je zahraniční osoba,b) předmět se...

16. POJEM, PŘEDMĚT A ČLENĚNÍ SPRÁVNÍHO PRÁVA

Pojem správního právaSprávní právo je zařazováno do tzv. práva veřejného. Správní právo je odvětví relativně samostatné, nekodifikované, představované širokým okruhům právních předpisů různé právní síly. Kodifikace správního práva, tj. jeho soustředění do jednoho či...

Členění správní práva

Správní právo se vnitřně člení obvykle na:– Správní právo organizační – základní principy organizace veřejné správy– Správní právo hmotné – hmotná právní úprava jednotlivých úseků a oblastí veřejné správy– Správní právo procesní – právní...

17. PRAMENY, NORMY A SUBJEKTY SPRÁVNÍHO PRÁVA

Prameny správního právaPrameny správního práva, tj. právní předpisy obsahující normy správního práva členíme na: Prameny správní práva podle druhu orgánu, který pramen vydalI. Prameny vydávané ústředními orgány1. Ústava a ústavní zákony2. Ostatní zákony3. Nařízení...

14. ODPOVĚDNOST A DONUCENÍ V MEZINÁRODNÍM PRÁVU VEŘEJNÉM

V mezinárodním právu veřejném má oblast odpovědnosti zvláštní podobu a to zejména díky účinnosti donucení omezené konsensuální povahou tohoto odvětví a neexistencí ústřední soudní jurisdikce. OdpovědnostOdpovědnost v mezinárodním právu veřejném vzniká okamžikem, kdy se...

Retorze

– odvetné opatření v mezích práva poškozující faktické zájmy donucovaného státu (např. uzavření hranic pro zboží nebo státní příslušníky z donucovaného státu). Represálie– opatření poškozující právem chráněný zájem státu, aby tento byl donucen upustit...