České právo studium

Prameny práva:

– Zákon číslo. 53/56 Sb. o nemocenském pojištění (v platném znění)– Zákon číslo. 150/95 Sb. o důchodovém pojištění (v platném znění)– Zákon číslo. 117/95 Sb. o státní sociální podpoře (v platném znění)– Zákon číslo....

 Vznik KS na zákl. sml. o koupi najaté věci –

– nájemce je oprávněn věc koupit již během platnosti nájemní sml. (pak doručením písemného oznámení o uplatnění tohoto práva nájemní sml. zaniká (i na dobu určitou)) / po ukončení nájemní sml. (toto právo zaniká,...

 Fáze leasingu

Subleasing – mezi uživatelem a poskytovatelem je zprostředkovatel. V praxi často výrobce převádí na lessora vlastnictví k předmětu, ale věc odevzdá přímo uživateli, na něhož lessor převádí práva uplatňovat nároky z KS; lessor se...

 Subvarianty leasingu:

 např. full-service-leasing (řada doplňkových služeb pro uživatele), short-leasing (zejména daňové výhody, vysoká první splátka), long-leasing (umožnit uživateli pořízení výrobního zařízení, investice se má po dobu nasazení zaplatit sama – splátky hrazeny z výnosů...

Odpovědnost za vady:

Zápis v OR – pokud prodá podnik osoba zapsaná v OR, navrhne provedení zápisu o prodeji v OR. PO, jež prodala podnik tvořící její jmění, může ukončit svou likvidaci a být vymazána z OR...

 Obsah závazku:

 pronajímatel ručí za závazky náležející k podniku, které vznikly před účinností sml.; věřitel se může domáhat u soudu prohlášení splatnosti všech závazků pronajímatele ke dni účinnosti sml., pokud je nájmem jejich plnění ohroženo...

 Prodloužení nájmu, výpověď z nájmu –

– pokud není dohodnuto jinak, prodlužuje se nájem o dobu, na kterou byla sml. uzavřena (i opakovaně), pokud obě strany pokračují po uplynutí sjednané doby v plnění sml. Pokud byla sml. uzavřena na dobu...

 Obsah závazku :

 přechod pohledávek – řídí se ObčZák. (cesse); notifikační povinnost vůči dlužníkům má prodávající; přechod závazků – nevyžaduje se souhlas věřitele, nicméně prodávající ručí za splnění převedených závazků kupujícím; notifikační povinnost vůči věřitelům má...

 Odpovědnost za vady:

 faktické vady:– chybějící věci (věci, které prodávající nepředal, ačkoliv jsou dle účet. evidence a sml. součástí jmění podniku),– vadné věci – nejsou schopny sloužit provozu podniku v té míře, jaká odpovídá době jejich...

Práva a povinnosti stran

– zhotovitel provádí dílo samostatně, s odbornou péčí, na svůj náklad a své nebezpečí s výjimkou případů, kdy se věc zhotovuje u objednatele na jeho pozemku nebo pozemku jím opatřenémo pokud nevhodné věci předané...