České právo studium

68. Mezinárodní soudní dvůr OSN v Haagu

MSD je pokračovatelem SDMSorgán OSN – případné změny statutu podléhají stejným podmínkám jako změny Charty (nutný souhlas stálých členů RB), to se ale netýká jednacího řádu (přejímá sám MSD)složení: 15 soudců (max. 1 z...

67. Mezinárodní judiciální mechanismy řešení sporů

na základě dohody mezi spornými stranami – spor vyřešen rozsudkem nestranného orgánu zmocněného stranami– rozhodčí řízení (arbitráž) – soudní řízení rozhodnutí arbitrážního nebo soudního tribunálu je pro sporné strany právně závazné a konečné –...

66. Prostředky mírového urovnání mezinárodních sporů

Stálý dvůr M spravedlnosti definoval spor jako neshodu a právní nebo faktické otázce, konflikt právních názorů nebo zájmů mezi dvěma osobamiv minulosti mírové urovnání sporů pouze fakultativnídnes při urovnávání M sporů povinnost využívat výlučně...

63. Ochrana mezinárodních investic

definice investicepředstavuje ekonomický přínos (ocenitelný v penězích), dlouhodobější charakter, spojeno s podnikatelských rizikem – obchodní – přesun kapitálu, průmyslové – přesun výroby– přímé (efektivní kontrola), nepřímé prameny právní úpravyhlavním základem M smlouvy– mnohostranné smlouvy1965...

60. OSN – cíle, zásady, orgány, členství

první světovou organizací kolektivní bezpečnosti – Společnost národů – od 1920,Pakt – součást Versailleské smlouvy, nestala se však univerzální organizací, činnost oficiálně ukončila 1946OSN – ustanovující konference: 25.4. – 26.6.1945 v San Franciscu, účast...

59. Mezinárodní organizace – pojem, druhy, způsob usnášení

sdružení států na základně M smlouvy, nejméně 3 státy, má vlastní orgány, trvalá povaha, dosahování cílů vytyčené v zakládací listině, požívá některých atributů MP subjektivityrozlišujeme organizace mezivládní a nevládní subjekty MP pouze organizace mezivládní...