České právo studium

55. Vnitrostátní orgány pro mezinárodní styky

reprezentativní (ústavní orgány) a na základě plné moci hlava státuz pohledu MP lhostejné jestli 1 osoba nebo sborreprezentativní povaha – právo zastupovat stát navenekdle ústav zpravidla: právo zastupovat stát navenek, sjednává a ratifikuje M...

54. Mezinárodněprávní ochrana životního prostředí

MP životního prostředí – soubor zásad, institutů a pravidel MP, které regulují ochranu ŽP v celosvětovém, regionálním měřítku i v kosmickém prostoruúkolem: ochránit biosféru před jejím podstatným zhoršením, porušováním její rovnováhy a v současných...

53. Právní režim Arktidy a Antarktidy

Arktidabyla vždy pevně spojena s přilehlými k ní státy – uplatnění metody polárních sektorůpolární sektor – trojúhelník – vrcholem je severní pól, základnou severní hranice státu a stranami poledníky probíhající krajními body státní hranice...

50. Právní režim ekonomické zóny a kontinentálního šelfu

přilehlá zónapásmo moře, které přiléhá bezprostředně k teritoriálnímu moři a nepřesahuje šířku 24 námořních mil od základní linie, od níž se měří šíře teritoriálního mořepobřežní státy vykonávají kontrolu cizích lodí, aby zabránily porušování jejich...