České právo studium

20. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci

2. Odpovědnost při odvracení škody Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, kterou zaměstanec utrpěl při odvracení škody. 3. Odpovědnost za pracovní úrazy a nemoci z povolání pracovní úraz = poškození zdraví zaměstnancepředpoklady : – vznik...

Zaměstnanec

právo : – odmítnout práci, pokud by se jednalo o nebezpečnou práci povinnosti:– podrobit se lékařským prohlídkám u závodního lékaře (může mít svého)– nepožívat na pracovišti v pracovní době alkoholické nápoje – podrobit se...

Prevence, odpovědnost, náhrada škody

prevence = povinnost zaměstnavatele vytvářet takové podmínky zaměstnancům, aby mohli řádně pracovat, aby nedocházelo k žádným škodám na zdraví ani majetku odpovědnost = každý nese odpovědnost sám za sebe Systém odpovědnosti v rámci pracovního...

19. Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

– musí se prokazovat zavinění– zavinění prokazuje zaměstnavatel 1. Obecná odpovědnost předpoklad vzniku : – ke škodě došlo porušením prac. povinností při plnění pracovních úkolů– vznikla majetková újma– příčinná souvislost mezi porušením něčeho a...

Překážky na straně zaměstnavatele

– vzniklé prostojem (porucha stroje, jiná nehoda atd.) – právo na vyplacení min. 80% výdělku – pro nepříznivé povětrnostní vlivy (při práci venku) – nárok na 60% prům. výdělka– ostatní překážky (nejsou přesně definovány...

Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele při BOZP

Zaměstnavatel– zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců, odpovídají vedoucí zaměstnanci, kteří by měli své podřízené poučit – povinnost mít systém BOZP = popsání opatření v rámci BOZPo zaměstnavatel by měl znát rizika na jednotlivých...

Důležité osobní překážky

1. dočasná pracovní neschopnost2. mateřská nebo rodičovská dovolená 3. ošetřování nemocného člena rodiny Vždy rozhoduje lékařské potvrzení. Zaměstnanci náleží pracovní volno a tzv. hmotné zabezpečení upravené zvl. předpisem Jiné důležité překážky v práci –...

Mzdové formy :

1. časová mzda – nejčastější, závislá na odpracované době (měsíční, hodinová), nevýhodou je malá motivace, důležitost prémií 2. úkolová mzda – závisí na počtu výkonů, normy spotřeby práce = zaměstnavatel stanoví kolik mají zaměstnanci...

16. Mzdové formy v nepodnikatelské sféře

– vyplácí se plat – minimální prostor pro smluvní volnost = zaměstnavatel je omezen při stanovení výše odměny – nařízením vlády je usměrňována výše platů – vyplácí se pouze časová mzda – mzda se...