České právo studium

18. Pomocné (podpůrné) a doplňující prameny MP

obecné zásady právníčl.38 Statutu MSD hovoří o „obecných zásadách právních uznávanými civilizovanými národy“, v praxi:– zásady, které se uplatňují všeobecně ve VP řádech států (ne v MP), obecnost – ne v naprosto všech, stačí...

17. Výklad mezinárodních smluv

myšlenkové postupy, jimiž se podle pravidel poznání, zejm. logických a jazykových, zjišťuje skutečný smysl ustanovení MS a jejich právní účinky– k výkladu oprávněn každý, koho se MS právně týká:o autentická interpretace – pouze smluvní...

16. Výhrady k mezinárodním smlouvám

výhrady (reservation) ke smlouvě – jednostranné prohlášení jakkoli formulované nebo označené, jež bylo učiněno státem při podpisu, ratifikaci, přijetí, schválení smlouvy nebo při přistoupení k ní, jímž se zamýšlí vyloučit nebo pozměnit právní účinky...

15. Suspendování a ukončení platnosti mezinárodních smluv

platnost MS – mezi stranami vzniká právní poměr předvídaný smlouvouúčinnost MS – strany jsou povinny smlouvu provádět suspendování MS – dočasné přerušení účinnosti smlouvy, nemá vliv na její platnoststejná pravidla jako při skončení platnosti...

14. Důvody neplatnosti mezinárodních smluv

podmínky vzniku platné smlouvy: smluvní strany musí být způsobilé k uzavření, předmět možný a dovolený, řádně projevená vůle být vázán smlouvou způsobilost smluvních stranstáty – jako plnoprávné subjekty MP, je atributem státní suverenity –...

13. Náležitosti vzniku platné mezinárodní smlouvy

smluvní strany musí být způsobilé k uzavření, předmět možný a dovolený, řádně projevená vůle být vázán smlouvou způsobilost smluvních stranstáty – jako plnoprávné subjekty MP, je atributem státní suverenity – plná (jakékoliv smlouvy), původní...

10. Jednotlivec jako subjekt MP

většina poválečných učebnic MP subjektivitu jedince nepřipouští – jsou pouze destináři výhod vyplývajících pro ně z MPsubjekt VP (podřízenost)MP subjektivita jednice: marginální, odvozená (připuštěná výhradně státy), ale přece jen živoucí (Malenovský) filosofická hlediskasuperiorita státní...

9. Subjektivita mezinárodních organizací

subjektivita v MP i MO mezivládní povahyrozumíme jimi sdružení států, které na základě právního aktu, jimiž byla zřízena (MS), trvale vykonávají určité úkoly pro členské státy, a to vlastním jménem a vlastními orgánymezinárodní subjektivita...