České právo studium

28. Retorze a represálie

retorzemírnější forma protiopatření – zůstávají v mezích MP, stát nepřekračuje své kompetenceretorzní opatření nicméně ohrožují faktické zájmy donucovaného státu, jsou způsobilé tento stát citelně poškoditz praxe lze odvodit omezení: retorze jakožto reakce na porušení...

27. Přímé donucení v MP

donucení v právu – legální mechanismy nátlaku na subjekty právního řádu s cílem zajistit, aby respektovaly jeho normyv MP není centrální výkonná moc – prvek decentralizace donucovacích systémů (svépomoc) – faktická nerovnost – nicméně...

26. Odpovědnost státu za činnost nezakázanou MP

svrchované státy mohou činit vše co MP nezakazuje – pokud poruší nesou odpovědnost a jsou povinny odčinit vzniknou újmuchovají-li způsobem, který MP nezakazuje – stěží toto chování založí povinnost odčinit případnou škodu VP řády...

25. Okolnosti vylučující protiprávnost

protiprávní chování státu vyvolává ex lege jeho M odpovědnost – existují okolnosti, které mohou výskyt protiprávnosti vyloučitdůkazní břemeno leží na státu, který se okolnosti dovolávátyto okolnosti ale a priori nevylučují právo státu na odškodnění...

21. Kodifikace a progresivní rozvoj MP

současné MP není všeobecně kodifikováno – tj. není sebráno, systematicky uspořádáno a vyhlášeno v kodifikačních instrumentechod poloviny 19.st. – pokusy o jeho částečnou kodifikaci – neoficiální (vědci a učené společnosti), i oficiální (samotné státy)úspěchy:...

20. Druhy pravidel MP

každá norma v sobě spojuje obsah (pravidlo chování) s formou (norma se stává poznatelná jako právně závazná) materiální a procesní pravidla– materiální pravidla (někdy primární) – upravují bezprostředně práva a povinnosti subjektů– procesní pravidla...

19. Jednostranné právní akty

jednostranné právní aktyčl.38 Statutu MSD s nimi jako s prameny MP nepočítá, také část nauky je za pramen nepovažujeneslučitelnost případných normativních účinků se zásadou svrchované rovnosti – – jednostranné akty nemohou vyvolávat právní účinky...