České právo studium

Manželství a majetkové poměry mezi manželi

16. Manželství a majetkové poměry mezi manželi matrimonium iustum vznik – patriciové kultovním obřadem -plebejci napodobením mancipačního prodeje – vydržením předpoklady – dostatečný věk – dostatečný stupeň příbuzenství od konce republiky mírnější forma manželství...

Právní jednání – druhy, obsah, struktura.

18. Právní jednání – druhy, obsah, struktura právní jednání – jednostranná – propuštění otroka -manumisse – testament – dvoustranná – contractus – pactus P. jednání – inter vivos – mortis causa – odvolatelnost P....

Příbuzenství.

14. Příbuzenství Kognátské – přirozené – linie přímá – děti a rodiče – absolutní manželská překážka – linie pobočná – sourozenci, strýc a teta atd. – relativní (3) manželská překážka – quod partus, tot...

Právní postavení osob

12. Právní postavení osob Právní postavení osob svobodných narození – v manželství – dle postavení otce v době početí – mimo – dle postavení matky v době porodu vyjímky – cizinec z římanky –...

Právní postavení otroka.

Právní postavení otroka vedle věcí živých a se pohybujících ¨zvláštní právní normy – účast na commerciu – faktické vlastnictví – částečná způsobilost k právům a deliktní časem konec – smrtí – propuštěním – pomocí...

Subjekty práv

11. Subjekty práv Osoby fyzické persona – osoba s právní subjektivitou pouze svobodný člověk má caput svobodní – ingenuové – od narození – úplná pr. subj. – libertini – propuštěnci – omezená pr. subj....

Mimořádné prostředky magistrátské, exekuční řízení, konkurs

8. Mimořádné prostředky magistrátské, exekuční řízení, konkurs Praetorské stipulace – formální sliby závazné podle civilního – formule slibů se vyhlašovaly v ediktu Interdikta – původně na ochranu věcí extra commercium – proti svémocnému rušení...

Činnost praetora – aequitas.

5. Činnost praetora – aequitas jurisdikce ve stadiu in iure edikt – seznam žalob, které schvaloval 6. Actio – její druhy a funkce funkce – procesní – hmotněprávní části – intentio – žalobcovo tvrzení...

Římské právo – obecná část.

Všeobecná část 1. Vývoj orgánů státní moci 2. Prameny římského práva 3. Vliv římského práva na kontinentální právní systém 4. Římský proces civilní Svémoc – Juliův zákon o soukromém násilí – omezení v 12...