České právo studium

Posloupnost civilní a praetorská

52. Posloupnost civilní a praetorská vedle sebe civilní – hereditas – nejen majetková povaha – chráněno věcnou žalobou – hereditas petitio – absolutní – právo dědit je smostatný druh věci praetorská – bonorum possessio...

Žaloby z deliktů – nárok na soukromou pokutu

48. Actiones poenales postupně se prosazovala náhrada škody poenales – slouží k potrestání viníka reipersekutorní – nutí ke splnění znaky – jsou pasivně nezděditelné – aktivně je nezděditelná iniuria – uplatňují se kumulativně –...

Quasikontrakty

45. Quasikontrakty chybí nějaký z pojmových znaků smlouvy – nejčastěji konsens kondikce – viz dále negotiorum gestio – jednatelství bez příkazu – obstarání cizí záležitosti aniž došlo k dohodě – gestor – provede až...

Emptio – venditio o výměně věci za peníze

41. Emptio – venditio o výměně věci za peníze předmět – věc in commercio – i věc budoucí – nelze věc vlastní cena – v penězích – objektivně určitelná – nemusí odpovídat hodnotě, ale...

Kontraktuální systém

38. Kontraktuální systém formální = abstraktní – platné bez ohledu na hospodářský základ jednání – verbální – sponsio – stipulatio – literální – expensilatio neformální = kauzální – důraz na důvod – reálné –...

Kauzální kontrakty

40.Kauzální kontrakty Reálné – vyžadují předání věci – plnění jedné strany – mutuum – cílem poskytnout úvěr – zastupitelné věci – úroky se zakládaly stipulacemy, žalobou postižitelné nebyly – commodatum – věc do bezplatného...

Actiones im personam

35. Actiones im personam z každé civilní i praetorské obligace podání žaloby – aktualizace dlužníkova ručení dlužník – defenzní povinnost – jinak majetková exekuce po in iure litiskontestace a novatio necessaria – novace nutná...

Adjektické žaloby

36. Adjektické žaloby náhrada za nemožnost přímého zastoupení vznikají z kontraktů osob podřízených s peculiem dle civilního nežalovatelné limitovaná odpovědnost otce nebo majitele – do hodnoty peculia nebo prospěchu – actio de in rem...