České právo studium

1. Přechodný pobyt bez víza

– pokud tak stanoví vláda svým nařízením– je-li : – ve výkonu vazby– umístěn v policejní cele– mladší 15 let po dobu hospitalizace 2. Přechodný pobyt na území na základě víza a) Přechodný pobyt...

Pozvání

V pozvání se zvoucí osoba zavazuje, že uhradí nákladya) spojené s obživou cizince po dobu pobytub) spojené s ubytováním cizince po dobu pobytuc) spojené s poskytnutím zdravotní péče po dobu pobytud) vzniklé policii v...

KONTROLNÍ OTÁZKY

4. Důvody udělení azylu, zvláštní důvody udělení azylu, azyl z humanitárních důvodů5. Důvody vylučující udělení azylu6. Důvody odnětí azylu a zánik azylu7. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky8. Průkaz účastníka řízení o udělení azylu,...

POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky. Cizinec je oprávněn vstoupit na území přes hraniční přechod v místě a čase určeném k provádění hraniční kontroly a je povinen podrobit se...

Azylant

Odbor cizinecké a pohraniční policie příslušný podle hlášeného trvalého pobytu azylanta vydá azylantovi průkaz povolení k pobytu azylanta. Je to veřejná listina, kterou azylant prokazuje své jméno a příjmení, datum a místo narození, stav,...

Azylová zařízení

Azylová zařízení zřizuje ministerstvo Přijímací středisko – slouží k ubytování účastníka řízení o udělení azylu do doby provedení potřebných úkonů /dle § 46/ . Je provozováno ministerstvem. Pobytové středisko – slouží k ubytování účastníka...

Důvody odnětí azylu

– uvedl nepravdivé údaje anebo zamlčel podstatné skutečnosti– byl mu udělen azyl nebo povolení k trvalému nebo obdobnému pobytu v jiném státě– dobrovolně znovu využil ochrany státu, jehož je státním občanem– dobrovolně znovu nabyl...