České právo studium

Zajišťovacími instituty jsou:

3. dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmůDohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů je zajišťovacím institutem, jímž dlužník souhlasí, aby mu plátce prováděl srážky ze mzdy či jiných příjmů a poukazoval...

Zánik závazkových právních vztahů

Kromě rozlišování zániku ZPV bez uspokojení věřitele a s uspokojením věřitele se jednotlivé druhy zániku třídí následovně:1. Zánik ZPV na základě právních úkonůa) Jednostranných– splnění dluhu– uložení do úřední úschovy– odstoupení od smlouvy– jednostranné...

Obecné důvody změny subjektů závazků:

5. poukázkaPoukázkou opravňuje ten, kdo ji vydal (poukazatel) poukazníka, aby přijal plnění od poukázaného a poukázaného zmocňuje, aby plnil poukazníkovi na účet poukazatelův. 6. poukázka na cenné papíryJde o samostatnou úpravu poukázky, kdy peněžní...

Prodlení věřitele má tyto následky:

1. věřitel neztrácí svou pohledávku, je však povinen hradit dlužníkovi náklady, jež mu vznikly v důsledku jeho prodlení.2. v době prodlení věřitele nemůže nastat prodlení dlužníka.3. Jde-li o prodlení věřitele při plnění věcí, postihuje...

Vznik odpovědnosti za vady předpokládá:

a) porušení původní smluvní právní povinnosti zcizitele přenechat nabyvateli věc bez vady,b) výskyt, respektive projevení se vady buď již v době plnění anebo v záruční době,c) příčinná souvislost mezi a) a b).Za vady lze...

Změna závazkových právních vztahů

Změna v subjektech ZPVKe změně v subjektech ZPV může dojít na základě rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. Obecné důvody změny subjektů závazků:1. postoupení pohledávkyPostoupením pohledávky postupuje původní věřitel svou pohledávku třetí osobě –...

Naturální závazky

Naturálními pohledávkami jsou takové, u nichž je sice věřitel oprávněn požadovat od dlužníka splnění, avšak svou pohledávku nemůže s úspěchem uplatnit u soudu, nebo-li nemůže ji s úspěchem procesně u soudu vynutit. Naturálními pohledávkami...

Předmět závazkových právních vztahů

V závěrečné fázi závazkového právního vztahu se jeho předmět stává předmětem plnění. Sekundárním předmětem u závazkových právních vztahů jsou zejména věci. Vzájemné relace předmětů závazkových právních vztahů lze třídit následovně. 1. oba subjekty mají...

Předmět plnění

2. Tzv. alternativa facultas v zákoně sice výslovně neupravená, sjednatelná však jako nepojmenovatelná smlouva. Dlužník je smluvně zavázán plnit P, zároveň je však smluvně vymíněno nebo zákonem stanoveno, že je za určitých podmínek oprávněn...