České právo studium

B.) Škoda

Rozumí se jí majetková újma objektivně vyjádřitelná obecným ekvivalentem, tj. penězi. Základní dělení škody zakotvené přímo v občanském zákoně je dělení na:a) škodu skutečnou (pozitivní, efektivní, reálnou), ab) to, co poškozenému z majetkové sféry...

D.) Zavinění

Subjektivní předpoklad odpovědnosti za škodu v občanské právu tvoří zavinění. Lze je charakterizovat jako psychický vztah odpovědného subjektu k vlastnímu úkonu, který se přičiní objektivnímu právu nebo-li k protiprávnímu úkonu, jakož i ke škodě...

Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu

c) příčinná souvislost mezi A a B,d) někdy i zavinění ve formě úmyslu či nedbalosti.První tři předpoklady jsou objektivní povahy, čtvrtý – nikoliv však obligatorní – subjektivní povahy.Obecná úprava spočívající na principu předpokládaného zavinění...

Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu

V určitých případech se lze zvýšené odpovědnosti zprostit, neboť výlučná odpovědnost za úplně všechna rizika by byla neúnosně tíživá a mohla by ve svých důsledcích přispívat k retardaci společensky potřebného podnikání. Tam, kde je...

G.) Smrt dlužníka či věřitele

Smrtí dlužníka jeho povinnost nezanikne, ledaže jejím obsahem bylo plnění, jež mělo být provedeno dlužníkem osobně, povinnost dlužníka tak zásadně přechází na jeho právního nástupce, zejména dědice. Smrtí věřitele tak zaniká i právo na...

51. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Funkce odpovědnosti za škoduÚprava odpovědnosti za škodu v občanském zákoně poskytuje právní ochranu jednak majetkovým vztahům, zejména vlastnictví, jednak osobním vztahům, zejména zdraví a životu fyzických osob popř. jiným nehmotným statkům. Tuto právní ochranu...

A.) Splnění

Předpoklady zániku závazku splnění jsou:1. existence platného právního důvodu,2. právní úkon dlužníka případně, jiné oprávněné osoby adresované věřiteli, kterým se poskytuje plnění s úmyslem splnit dluh,3. právní úkon věřitele případně jiné oprávněné osoby adresovaný...

B.) Započtení

Kompenzace je způsob zániku vzájemných pohledávek věřitele a dlužníka, kdy věřitel A je vůči dlužníkovi B v jiném závazkovém vztahu dlužníkem. Jde o bezhotovostní vyrovnání uskutečňující se nikoliv reálným plněním, nýbrž pouze odečteným vzájemných...

F.) Zánik závazku dohodou

Patří sem i dohoda o zrušení závazku, narovnání a započtení dohodou.a) Dohoda o jiném plněníMezi dlužníkem a věřitelem se ruší původní závazek a nahrazuje se závazkem novým s jiným předmětem plnění.b) Dohoda o vzdání...