České právo studium

Označení původu a zeměpisná označení

Ochrana označení původu a zeměpisných označení je obsažena v zákoně, ochrana některých označení je však upravena i zvláštními zákony.Označení původu je název země, místa či oblasti, označující zboží odtud pocházející, jehož kvalita nebo vlastnosti...

Pojem obchodního práva

O obchodním právu lze hovořit též buď v subjektivním smyslu nebo ve smyslu objektivním. České obchodní právo vychází z kombinace obou těchto principů a obchodní zákoník ve své závazkové části upravuje jak vztahy mezi...

Užitné vzory

Na rozdíl od patentu je u užitného vzoru mnohem jednodušší a rychlejší řízení o přihlášce. ÚPV provádí jen rychlý formální průzkum a po jeho provedení přistoupí přímo k registraci užitného vzoru.Obsah právní ochrany je...

Topografie polovodičových výrobků

Právní úprava topografie polovodičových výrobků je obsažena v zákoně o ochraně topografií polovodičových výrobků. Topografie je série vzájemně souvisejících zobrazení zachycující trojrozměrné uspořádání vrstev, z nichž se skládá polovodičový výrobek určený k plnění elektronické...

Nové odrůdy rostlin

Nové odrůdy rostlin a nová plemena zvířat jsou chráněna šlechtitelským osvědčením vydávaným Ústředním kontrolním a zkušením ústavem zemědělským. Ochrana se poskytuje u rostlin po dobu 25 let od právní moci rozhodnutí o udělení ochrany....

Ochrana práva autorského

Zákon poskytuje ochranu autorovi proti neoprávněnému zásahu do jeho práva tak, že se může u soudu domáhat:a) určení svého autorství,b) zákazu ohrožení nebo neoprávněného zásahu do svého díla,c) sdělení původu neoprávněné zhotovené rozmnoženiny díla,d)...

Kolektivní správa práva

Zákon stanoví právní postavení a oprávnění kolektivního správce při kolektivním uplatňování a ochraně majetkových práv autorských a majetkových a majetkových práv souvisejících jím zastupovaných nositelů těchto práv a při umožnění zpřístupňování předmětů těchto práv...

56. PRŮMYSLOVÁ PRÁVA

Majitel patentu má výlučné právo využívat vynález, poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám nebo na ně patent převést či patent dát do zástavy. Souhlas s využíváním vynálezu chráněného patentem poskytuje majitel písemnou licenční...

Osobnostní práva jsou:

a) právo rozhodnout o zveřejnění díla,b) právo osobovat si autorství,c) právo na nedotknutelnost díla.Tato práva jsou nepřevoditelná, autor se jich nemůže vzdát a jeho smrtí zanikají. Majetkovými právy autora označujeme právo dílo užít a...