České právo studium

Soutěžní právo

Jde o:– klamavou reklamu,– klamavé označování zboží a služeb,– vyvolávání nebezpečí záměny,– podplácení,– zlehčování,– srovnávací reklama,– porušovaní obchodního tajemství atd. Nekalosoutěžní je každé jednání, naplňující znaky generální klauzule.Soutěžitelé, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena...

Soutěžní právo

Zákon o ochraně hospodářské soutěže jako hlavní pramen práva pro tuto oblast rozlišuje tři situace nebezpečné pro existenci funkční hospodářské soutěže jakožto základu fungování tržní ekonomiky:– dohody omezující soutěž (kartelové dohody),– zneužití dominantního postavení,–...

Základní systematika obchodního zákoníku

Část první: Obecná ustanovení– úprava obchodního jména, jednání podnikatelů, obchodního tajemství, podnikání zahraničních osob, obchodního rejstříku a nekalé soutěže.Část druhá: Obchodní společnosti a družstvo– obecná úprava obchodních společností, zvláštní ustanovení o veřejné obchodní společnosti,...

Firemní právo a obchodní rejstřík

Firma představuje v podnikání velkou hodnotu a její dobrý zvuk a s ním spojený marketingový efekt bývá často vytvářen i několika generacemi podnikatelů.Firma je zpravidla tvořena tzv. kmenem (základem) a dodatkem. Kmenem firmy fyzické...

Závazkové právo

Předmětem tohoto subodvětví obchodního práva jsou obligační vztahy mezi subjekty obchodního práva.V závislosti na povaze subjektů a na povaze daného závazkového vztahu se rozlišují tzv. absolutní obchody, relativní obchody fakultativní obchody a tzv. kombinované...

Předmět obchodního práva

V širokém pojetí obchodního práva, spojujícím navíc subjektivní i objektivní přístup, nelze vymezit předmět obchodního práva jinak než funkčně a pragmaticky. Korektní vymezení obchodního práva jakožto právního odvětví je sotva možné. Právní nauka obchodního...

Hlavní psané prameny obchodního práva

Názvy předpisů – jsou často novelizované.– obchodní zákoník,– občanský zákoník,– zákon o cenných papírech,– zákon směnečný a šekový,– zákon o dluhopisech,– zákon o burze cenných papírů a zákon a komoditní burze,– zákon o investičních...

Hospodářské právo

Název „hospodářské právo“ je v našich současných podmínkách zatížen téměř třicetiletou historií prosazování hospodářského práva jako samostatného právního odvětví. V tehdejších politicko-ekonomických podmínkách bylo hospodářské právo a jeho výraz v hospodářském zákoníku předpokladem i...

K nedávnému vývoji naší právní úpravy podnikání

Vydání hospodářského zákoníku bylo završením Ústavou předvídaného rozštěpení jednotného vlastnického systému a spolu se „spotřebitelsky“ orientovaným občanským zákoníkem prohloubilo právní a faktické rozdíly mezi jednotlivými druhy vlastnictví a mezi jednotlivými vlastnickými subjekty. Zákoník mezinárodního...